www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

DİNLER TARİHİ  I

 
 • Totemcilik
 • Eski Türklerin Dini
 • Afrika Dinleri
 • Amerika'da İlkel Dinler
 • Eski Mısır Dini
 • Mezopotamya Dinleri
 • Anadolu Dinleri
 • Eski Yunan Dini
 • Roma Dini
 • Germen Dini
 • Eski İran Dini
 • Japon Dinleri
 • Çin Dinleri
 • Hindu Dini
 • Buddhacılık
 • Yahudilik
 • Hıristiyanlık
 • İslam
 •  
 • Din nedir ?

      Dinlerin incelenmesine geçmeden önce "Din nedir?" sorusuna yanıt vermek, dinin tanımlamasını yapmak gerekir. En yaygın birkaç tanıma göre ; "Din, kişinin kutsalla ilişkilerini betimleyen inançlar ve dogmalar bütünüdür"; " Din, kişinin, alın yazısına bağlı gördüğü üstün bir güç ya da ilkeye inancıdır; bu inancın sonucu olan, bir yaşama kuralı yaratabilecek zihinsel ve ahlaksal tutumdur" ; Din, bir yandan insanların anlayamadıkları, alınyazılarını bağlı gördükleri ve karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum alaylarını üstün güçlerle açıklama eğilimlerini, bir yandan da bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler, vb. biçimlerde örgütlenmesini belirtir". İslam düşüncesine göreyse, " Din duygusu, insanda doğuştan varolan sağduyudan kaynaklanır. İnsan, Allah'ın yeryüzünde varlığını gösteren kanıtlara bakarak, yaratıcısını, yani Allah'ı bulur. Dinin gerçek kurucusu Allah'tır. Peygamberler, insandaki din duygusunu geliştirmekle, Allah'ın çeşitli yollarla onlara bildirdiği din gereklerini yaymakla görevli kişilerdir".

  "Dinler nasıl ortaya çıktı?" sorusuna yanıt verebilmek için, çok uzak geçmişe eğilmek gerekir. Uzak geçmiş, arkeologların ve Tarihöncesini inceleyen tarihçilerin araştırmalarından ortaya çıkabilir. İkinci bir kaynak da Taş Devri'nde, hatta daha öncesinde kalmış yaşayış ve düşünüş biçimlerinin, hala Tarihöncesi'ndeki benzer bir yaşam süren az sayıda topluluk arasında yaşamayı sürdüren çarpıtılmış kalıntılarıdır. 

  Dinle ilgili olarak birbiriyle bağlantılı temel sorunlar şunlardır:

  Ben ( ya da Ego)                                                 

  Ben 'in çevresi, yani öbür "ben"leri de içeren dünya:

  Kendi kendine var olan, çeşitli biçimlerde düşünülen, ama düşüncenin konusu olmadan önce de hissedilip korkulan nesne;

  Çeşitli biçimlerde  düşünülen değerli nesneler.

  Bu dört temel sorunda birinin ya da daha çoğunun -ama hiçbir zaman dördünün birden değil- yanlış algılamaların sonucu bir yanılsama olduğunu kanıtlamak için, din adına çeşitli çabalar gösterilmiştir Sözgelimi, Hindular, Ben 'in dünyanın ve insan değerlerinin gerçekliği olmadığını, tek varolanın, iyilik ve kötülüğün ötesinde bulunan.........►►►