www.akasha.com.bz.tc
Giriş       İçindekiler       Dinler Tarihi

AFRİKA DİNLERİ

Fetişçilik

Cancılık

Bambaralar

Tek Tanrılı Dinler

Afrika insanının dinsel dünyası, Avrupalınınkinden oldukça farklı olmakla birlikte, Afrika dinlerinin temelinde yatan birçok kavram da Mısır, Hint ve Avrupa etkisi bir arada görülür.

Afrika'da günümüzde de varlıklarını sürdüren ilkel  dinlerin en yaygınları, Cancılık (Animizm), fetişçilik (Fetişizm) ve totemciliktir. Özellikle Orta Afrika'da , Asya'da ve Büyük Okyanus adalarının bazılarında günümüzde hala yaklaşık 160 milyon kadar insanın bağlı olduğu cancılık inanışına göre, yalnız canlı varlıkları değil, cansız varlıkları da, birer ruh yönetir. Bu açıdan cancılık, "doğada insan ruhuna az-çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden din" diye tanımlanabilir. Siyah Afrika'da , İslam'dan hemen sonra gelen ikinci büyük dindir.

Afrika'da günümüzde de yürürlükte olan ilkel dinle, günlük yaşamla sıkı sıkıya bağlantılıdır.  Dualar, değişmeyen geleneksel formüller biçimindedirler. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu dualar, bir kişi tarafından yazılmış da değildir. Afrika geleneksel dinsel inançlarla yoğrulmuştur ve Afrika toplumu, içine hem ölüleri hem de canlıları alan aşama sırasına dayalı  bir sınıflanma biçiminde örgütlenmiştir. Bu aşama sırasının en üst basamağında toplumun kurucuları olan atalar, onların hemen alt basamağında, ailenin kurucuları olan dedeler yer alır. Bunlar, ölüler ile canlılar arasında bir geçiş basamağı oluşturur. Her aile, dedeleri ve ataları tarafından korunur; ailenin üstünde soy, soyun üstünde köy halkı, köy halkının üstünde de klan yer alır. Klanın başı, aynı zamanda dinsel ve siyasal bir önderdir. Ölüler ile doğa arasındki en güçlü aracı da, klanın önderidir.  İster bir kişiyi, ister çok kişiyi ilgilendirsin her törene bütün kabile -hatta bazen çevredeki öbür klanlar da- katılırlar.

Afrika'nın her yanında, yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi büyük bir sevinçle karşılanır; buna karşılık "kısırlık", büyük bir kötülük sayılır. Çünkü kısırlık, soyun üremesini engeller; dolayısıyla da ataların kabile içinde yaşatılmasını olanaksız kılar. Bu nedenle, sözgelimi Kenya'daki Masai kabilesi kadınları, bir çocuk dünyaya getirdiklerinde türküler yakarak sevinçlerini dile getirirler.